Sanskrit Ugadi Wishes

[qrcodetag]शात्य वज्रदेहाय सर्वासंपथ करायचा सर्वरिस्ता विनाशाय निम्भाकम दलाबक्षनाम. नववर्षस्य शुभाशयाः उगादी शुभाशयाः[/qrcodetag]

शात्य वज्रदेहाय सर्वासंपथ करायचा सर्वरिस्ता विनाशाय निम्भाकम दलाबक्षनाम. नववर्षस्य शुभाशयाः उगादी शुभाशयाः

Leave a Reply