శుభాకాంక్షలు

2 posts

Telugu Font Ram Navami Wishes

[qrcodetag]మీకు ఇంకా మీ కుటుంబం అందరికి శ్రీ రామ్ నవమి శుభాకాంక్షలు[/qrcodetag] మీకు ఇంకా మీ కుటుంబం అందరికి శ్రీ రామ్ నవమి శుభాకాంక్షలు

Ugadi Wishes in Telugu Font

[qrcodetag]శత్య వజ్రదేహాయ సర్వసంపత్ కార్యాచ. సర్వరిస్తా వినాశాయ నిమ్భాకం దలబక్షణం. శ్రీ ఖర నమ ఉగాది శుభాకాంక్షలు[/qrcodetag] శత్య వజ్రదేహాయ సర్వసంపత్ కార్యాచ. సర్వరిస్తా వినాశాయ నిమ్భాకం దలబక్షణం. శ్రీ ఖర నమ ఉగాది శుభాకాంక్షలు