funny marathi message बेडूक साप


Funny Marathi Message

एकदा मासेमारीसाठी गेलो तेव्हा…
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
एका सापाने
बेडूक पकडलेला मी पाहिला.
.
बेडूक मोठ्या माशासाठी चांगले भक्ष
म्हणून
मी सापाला पकडून बेडूक त्याच्या तोंडातून
काढला…
.
.
.
.
सापाला मला चाऊ न देता परत
सोडण्यासाठी मी काय करावे यावर थोडा
विचार केला,
आणि बाटलीतून थोडी राॅयल स्टॅग (royal stag)
त्याच्या तोंडात ओतली…..
.
.
.
.
सापाचे डोळे गरगरले आणि तो पाण्यात निघून
गेला.
.
.
.
मग मी मासे पकडण्यासाठी गळाला तो बेडूक
लावून गळ
पाण्यात
टाकला.
.
.
थोड्या वेळाने पायाशी हालचाल झाली
म्हणून पाहिले तर
.
.
.
.
साप तोंडात दोन बेडूक धरून माझ्याकडे
आशेने पहात
होता…….😄😄😄😄😄😄🍻🍺🍻🍺🍻🍺yala mhantat navin