No balance plz call me urgent


No balance plz call me urgent

Sender: bush. +91000000000 is sms ko apne doston ko bheje aur dekhe kitne bewkoof ise pura nahi padte he.