Pawan Mahesh and junior NTR


పవన్: నా పులి పోయింది నే ఖలేజా పోయింది ఇద్దరం కల్సి బార్ కి వెళ్దాం పద. మహేష్: నేకు మరి తొందర బంగారం ఇంకో వీక్ ఆగు ఆ పొట్టోడు జూనియర్ నతర కూడా వస్తాడు