wah


Arz Kiya Hai

Arz Kiya Hai. Uska Pyar Mujhe Sata Raha Hai. Wah. . . Wah. . . . Uska Pyar Mujhe Sata Raha Hai. Abe oye; Beer Chupa Baap Aa Raha Hai.